CASTELLANO | ENGLISH

CONSTEL·LACIONS ORGANITZACIONALS

Les anomenades Constel·lacions Organitzacionals tracten conflictes o problemàtiques empresarials i laborals. Consideren l'empresa o organització com un sistema on regeixen lleis similars a les de la família, encara que per la seva naturalesa presenten diferències importants.

En aquest context es treballa amb la complexitat de les organitzacions, ja que hi coexisteixen diversos subsistemes: departaments, seccions, equips de treball i altres estructures; fins i tot els sistemes familiars de cadascuna de les persones que formen part de l'organització.

A l'àmbit empresarial i laboral es poden tractar gran varietat de temàtiques, com ara: processos d'integració, fusió o adquisició d'empreses, estudi de marques, productes, negocis i serveis, reestructuració de l'organització, problemes de lideratge, clima social i motivació dels equips, baixa productivitat, clarificació del paper de la persona al lloc de treball, equilibri entre la vida personal i professional, gestió de conflictes, orientació per prendre decisions, etc.

Les Constel.lacions Organitzacionals permeten accedir a les dinàmiques sistèmiques presents en una organització per tractar de comprendre-les, mostrant claus que possibilitin solucions i extraient una gran quantitat d'informació sobre el sistema en un mínim període de temps. Es tracta d'un diagnòstic eficaç, ja que es fan obvis els punts febles del sistema i es formulen solucions alternatives.

Meera 'Indian Flower'
noves constel·lacions
©2009 nuevasconstelaciones.com | imprint | contacte

"El model es deriva del treball amb constel·lacions familiars. (...) Si ho apliquem a organitzacions, per exemple, si triem representants per als gerents de les divisions d'una empresa i un dels gerents els posiciona cada un en relació als altres, obtenim una imatge clara de l'organització i dels sentiments que tenen els diferents membres."